Setting ตั้งค่าระบบ

คำนำหน้านักศึกษา

ลำดับ คำนำหน้านักศึกษา อักษรย่อ การเรียงลำดับ สถานะการใช้งาน จัดการ
1 นักศึกษาแพทย์ นศพ. 0
แก้ไข ลบ
2 นักศึกษาแพทย์ทหาร นพท. 0
แก้ไข ลบ
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย