E-Report Interactive

การส่งรายงาน

ลำดับ การส่งรายงาน เรียงลำดับ แสดงผล จัดการ รายละเอียด
1 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2563 100
แก้ไข ลบ
2 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2562 100
แก้ไข ลบ
3 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2562 100
แก้ไข ลบ
4 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2562 100
แก้ไข ลบ
5 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2562 100
แก้ไข ลบ
6 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2562 100
แก้ไข ลบ
7 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2562 100
แก้ไข ลบ
8 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2562 100
แก้ไข ลบ
9 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2561 100
แก้ไข ลบ
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย