E-Course management

จัดการข้อมูลรายวิชา

ลำดับ ชื่อวิชา แก้ไข
1 Consultation round & Nutrition / Teaching round แก้ไข ลบ
2 Consultation Round แก้ไข ลบ
3 Consultation round Chest & Endocrinology / Teaching round แก้ไข ลบ
4 Consultation round Infectious & Nutrition / Teaching round แก้ไข ลบ
5 Consultation round Gastroenterology & Hematology/Teaching round แก้ไข ลบ
6 Consultation round Nephrology & Cardiology / Teaching round แก้ไข ลบ
7 Consultation round Rheumato/Onco & Neuro/Skin / Teaching round แก้ไข ลบ
8 กิจกรรม กปค. แก้ไข ลบ
9 นพท. 15 นาย ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แก้ไข ลบ
10 ปฐมนิเทศ แก้ไข ลบ
11 พัก แก้ไข ลบ
12 วันหยุด แก้ไข ลบ
13 สอบ แก้ไข ลบ
14 สอบ ASCE แก้ไข ลบ
15 สอบ Formative MCQ แก้ไข ลบ
16 สอบ Formative MEQ แก้ไข ลบ
17 สอบ MCQ แก้ไข ลบ
18 สอบ OSCE แก้ไข ลบ
19 อาจารย์ผู้ตรวจรายงาน discuss รายงาน กับ นศพ. แก้ไข ลบ