E-News จัดการข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ ประเภท ชนิด เรื่อง Hilight แสดงผล จัดการข้อมูล
1. ข่าวภาควิชา ข่าวประกาศ ประกาศ วพม. เรื่อง แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ มา...
ขึ้นสไลด์
กำลังใช้งาน
แก้ไขข้อมูล ลบ
2. ข่าวภาควิชา ข่าวประกาศ ขออนุมัติใช้ประกาศกองการศึกษา วพม.ว่าด้วย ระเบียบใ...
กำลังใช้งาน
แก้ไขข้อมูล ลบ