E-Course Management การจัดการตารางสอน

ตารางรวม วพม.

ลำดับ ชื่อตารางสอน เอกสาร เรียงลำดับ แสดงผล แก้ไข
1. ตารางเรียนรวม ปีการศึกษา2561 (ฝึก ฉก.ทม.) 040918 ตารางเรียนรวม ปีการศึกษา2561 (ฝึก ฉก.ทม.) 040918 .pdf 100
แก้ไข ลบ
2. ตารางเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (6 ก.พ.62) ตารางการศึกษา ปี 2-6 -2562 อนุมัติ นขต_วพม_.pdf 100
แก้ไข ลบ
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย