E-Schedule

OPD

ลำดับ opd ประเภท เวลา อาจารย์ สี การเรียงลำดับ สถานะการใช้งาน จัดการ
1 OPD Fever OPD 14:30 น. - 16:30 น. 100
แก้ไข ลบ
2 OPD Med 08.00 - 10.00 OPD 08:00 น. - 10:00 น.
100
แก้ไข ลบ
3 OPD Skin 10:00 น. - 12:00 น. 100
แก้ไข ลบ
4 OPD Med 10.00 - 1200 OPD 10:00 น. - 12:00 น.
99
แก้ไข ลบ
5 Allergy OPD 10:00 น. - 12:00 น. 0
แก้ไข ลบ
6 Endocrine OPD 09:00 น. - 12:00 น. 0
แก้ไข ลบ
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย