Setting ตั้งค่าระบบ

สถานที่เรียน

ลำดับ สถานที่เรียน อาคาร ชั้น ชื่อห้อง การเรียงลำดับ สถานะการใช้งาน จัดการ
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาคาร 1 ชั้น 1 1101 100
แก้ไข ลบ
2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาคาร 1 ชั้น 1 1102 100
แก้ไข ลบ
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาคาร 1 ชั้น 1 1103 100
แก้ไข ลบ
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาคาร 1 ชั้น 2 1201 100
แก้ไข ลบ
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาคาร 1 ชั้น 2 1202 100
แก้ไข ลบ
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาคาร 1 ชั้น 3 1301 100
แก้ไข ลบ
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาคาร 2 ชั้น 1 2101 100
แก้ไข ลบ
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาคาร 2 ชั้น 1 2105 100
แก้ไข ลบ
9 100
แก้ไข ลบ
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าา อาคาร tes ชั้น 6 7108 78
แก้ไข ลบ
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย