Setting ตั้งค่าระบบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ลำดับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ การเรียงลำดับ สถานะการใช้งาน จัดการ
1 พนักงานราชการ 100
แก้ไข ลบ
2 เสมียน 90
แก้ไข ลบ
3 ลูกจ้างประจำ 80
แก้ไข ลบ
4 ลูกจ้างชั่วคราว 50
แก้ไข ลบ
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย