Setting ตั้งค่าระบบ

วันหยุด

ลำดับ วันหยุด วันที่ สถานะการใช้งาน จัดการ
1 วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561
แก้ไข ลบ
2 วันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
แก้ไข ลบ
3 วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
แก้ไข ลบ
4 วันหยุดชดเชยวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
แก้ไข ลบ
5 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
แก้ไข ลบ
6 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ 13 สิงหาคม 2561
แก้ไข ลบ
7 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2561
แก้ไข ลบ
8 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 ตุลาคม 2561
แก้ไข ลบ
9 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
แก้ไข ลบ
10 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2561
แก้ไข ลบ
11 วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2561
แก้ไข ลบ
12 วันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2561
แก้ไข ลบ
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย