Setting ตั้งค่าระบบ

ตำแหน่งอาจารย์

ลำดับ ตำแหน่งอาจารย์ ชื่อย่อตำแหน่งอาจารย์ การเรียงลำดับ สถานะการใช้งาน จัดการ
1 หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าภาควิชา 100
แก้ไข ลบ
2 หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก 90
แก้ไข ลบ
3 หัวหน้ารายวิชา หัวหน้ารายวิชา 80
แก้ไข ลบ
4 อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ 70
แก้ไข ลบ
5 อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ 60
แก้ไข ลบ
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย