E-Grade ระบบข้อมูลเกรด

จัดการเกรดตามรายชื่่อ

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นปี รายละเอียด
1 5740072 นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์ 5 เกรด
2 5740075 นพท. ศรัณย์ เรือนมา 5 เกรด
3 5841001 นศพ. กนกวรรณ อุปการ 5 เกรด
4 5841002 นศพ. กมล แสงจันทร์ 5 เกรด
5 5841004 นพท. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ 5 เกรด
6 5841005 นศพ. กานต์ ศรียุทธศักดิ์ 5 เกรด
7 5841006 นศพ. ก้าวภิภัทร์ ธรรมสูน 5 เกรด
8 5841007 นพท. ไกรริน ภัทรกิจธรรม 5 เกรด
9 5841008 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย 5 เกรด
10 5841009 นศพ. คมชาญ ธาราพิมาณ 5 เกรด
11 5841011 นศพ. จารุมาศ สมุทรสุวรรณ 5 เกรด
12 5841012 นศพ. จิดาภา พันธ์มนัส 5 เกรด
13 5841014 นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์ 5 เกรด
14 5841016 นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล 5 เกรด
15 5841017 นศพ. จุฑามาศ ศิริวิกุล 5 เกรด
16 5841018 นพท. จุฑาวัฒน์ คูกนก 5 เกรด
17 5841019 นศพ. เจนพจน์ เลาหะสราญ 5 เกรด
18 5841020 นศพ. ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร 5 เกรด
19 5841021 นศพ. ชนกานต์ โฉมวิไลลักษณ์ 5 เกรด
20 5841022 นศพ. ชนัญชิดา พวกน้อย 5 เกรด
21 5841023 นศพ. ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล 5 เกรด
22 5841025 นศพ. ฌริตา อนุกูลกิจกุล 5 เกรด
23 5841026 นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย 5 เกรด
24 5841027 นศพ. ณภัทร ครุธกูล 5 เกรด
25 5841028 นศพ. ณภัทร พรนพรัตน์ 5 เกรด
26 5841029 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์ 5 เกรด
27 5841030 นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคารพูนเพิ่ม 5 เกรด
28 5841031 นพท. ณัฐชนน์ จารุรัตนศิริกุล 5 เกรด
29 5841032 นศพ. ณัฐณิชกานต์ พาหา 5 เกรด
30 5841033 นศพ. ณัฐณิชา ยินดีผลเจริญ 5 เกรด
31 5841035 นศพ. ณัฐวุฒิ สืบสาย 5 เกรด
32 5841037 นศพ. ธนธิป แสงกูล 5 เกรด
33 5841038 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล 5 เกรด
34 5841039 นพท. ธนรรชล อู่ทอง 5 เกรด
35 5841040 นพท. ธพสิน กิจจาบริบูรณ์ 5 เกรด
36 5841042 นศพ. นภัค เจริญใจ 5 เกรด
37 5841043 นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร 5 เกรด
38 5841044 นศพ. นริศรา รัชพงษ์ไทย 5 เกรด
39 5841045 นพท. นัยธร ปัญญานาม 5 เกรด
40 5841048 นศพ. ปณิธิ หาญยศ 5 เกรด
41 5841050 นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงการ 5 เกรด
42 5841052 นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์ 5 เกรด
43 5841053 นศพ. พริษฐ์ มฤคทัต 5 เกรด
44 5841056 นศพ. พัชรพล ภู่พิทยา 5 เกรด
45 5841057 นศพ. พัชรพล วิทยเตชะกุล 5 เกรด
46 5841058 นศพ. พัณณิตา โอ่เอี่ยม 5 เกรด
47 5841059 นศพ. พัดชา เจนนพกาญจน์ 5 เกรด
48 5841060 นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ 5 เกรด
49 5841061 นศพ. พิจิตรา วโรดมวิทยา 5 เกรด
50 5841062 นพท. พิตรพิบูล จริงรักวงษ์ 5 เกรด
51 5841063 นศพ. พิรกานต์ อาชวะพาณิชย์ 5 เกรด
52 5841066 นพท. ภาสวิชญ์ กุลสุวรรณ์ 5 เกรด
53 5841070 นพท. เมธาวี ภูชนะศรี 5 เกรด
54 5841074 นพท. รัชสิทธิ์ นวาวัตน์ 5 เกรด
55 5841076 นศพ. วรรษมน ใยไหม 5 เกรด
56 5841077 นศพ. วรันธร ประสพสุขโชค 5 เกรด
57 5841079 นศพ. วิชญาดา เดโชวิบูลย์ 5 เกรด
58 5841080 นพท. วรธนัท เเซ่ลิ่ม 5 เกรด
59 5841081 นศพ. ศุภกร สุนทราภรณ์ชัย 5 เกรด
60 5841082 นศพ. ศุภณัฐ สัตโกวิท 5 เกรด
61 5841083 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์ 5 เกรด
62 5841084 นศพ. สิทธกานต์ ตุลาการวงศ์ 5 เกรด
63 5841085 นศพ. สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ 5 เกรด
64 5841086 นศพ. สิรภัทร พิทยภัทร 5 เกรด
65 5841087 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์ 5 เกรด
66 5841088 นศพ. สุชญา อินทรกำแหง 5 เกรด
67 5841089 นศพ. สุญาดา ตริยเจริญ 5 เกรด
68 5841090 นศพ. สุธินี ธีระ จารุวัฒน์ 5 เกรด
69 5841092 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ 5 เกรด
70 5841093 นศพ. เสริมพงษ์ แปงปา 5 เกรด
71 5841094 นพท. หรรษธร วิเศษพานิชกิจ 5 เกรด
72 5841097 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์ 5 เกรด
73 5841098 นพท. ธนเดช ภิญญาวัธน์ 5 เกรด
74 5841099 นศพ. เอมมิกา หลิมสกุล 5 เกรด
75 5841100 นศพ. เอวิกา ฟังเพราะ 5 เกรด