E-Portfolio ระบบข้อมูลเจ้าหน้าที่

ค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่

ข้อมูลส่วนตัว

ลำดับ รูปภาพ ตำแหน่ง คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์ ตัวเลือก
1. เสมียน จ.ส.อ. สุนทร ศรีใส staff1@gmail.com 0851666591 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ
2. เสมียน ส.ต. อัจฉราภรณ์ แร่เพ็ชร์ staff2@gmail.com 0882963204 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ
3. พนักงานราชการ นางสาว อัชชยา คำลุน staff3@gmail.com 0929627792 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ
4. พนักงานราชการ นางสาว เกวลี ฤกษ์ดี kewalee.roekdee@gmail.com 0944047742 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ
5. ลูกจ้างชั่วคราว นางสาว สิริรัตน์ สราญ zoom-my@hotmail.com 0847298023 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ
6. ลูกจ้างชั่วคราว นาย ฉัตรชัย กระแจะเจิม torboy5@hotmail.com 0626372900 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ
7. เสมียน จ.ส.อ. zuang zaejao zaejao@gmail.com 0851666591 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ
8. พนักงานราชการ Admin Admin1 A ducklab.dev1@gmail.com 0881112233 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ
9. พนักงานราชการ Admin Admin1 A ducklab.dev1@gmail.com 0881112233 ดูข้อมูล แก้ไข ลบ