E-Logbook

สมุดบันทึกการปฎิบัติงาน

ลำดับ ชื่อรายการ เอกสาร การจัดเรียง จัดการ รายละเอียด
1 การรับผู้ป่วย 100 แก้ไข ลบ
2 หัตถการ 90 แก้ไข ลบ
3 การติดตามความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ตามเกณฑ์แพทยสภา 7.pdf 80 แก้ไข ลบ