E-Schedule

OPD

ลำดับ OPD กลุ่มนักศึกษา การเรียงลำดับ สถานะการใช้งาน จัดการ สัปดาห์
1 ตารางปฏิบัติงานปี 5 ปี 5 กลุ่ม 1/2562 100
สัปดาห์ Export แก้ไข ลบ ตารางรวม
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
2 OPD ปี 6 กลุ่ม 5/2561 ปี 6 กลุ่ม 5/2561 100
สัปดาห์ Export แก้ไข ลบ ตารางรวม
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
3 OPD Fever ปี 4 กลุ่ม 1/2562 100
สัปดาห์ Export แก้ไข ลบ ตารางรวม
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 5
สััปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 9
4 OPD Fever ปี 4 กลุ่ม 2/2562 100
สัปดาห์ Export แก้ไข ลบ ตารางรวม
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 8
5 OPD Fever ปี 4 กลุ่ม 3/2562 100
สัปดาห์ Export แก้ไข ลบ ตารางรวม
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
6 OPD fever ปี 4 กลุ่ม 4/2562 25
สัปดาห์ Export แก้ไข ลบ ตารางรวม
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
* การเรียงลำดับแสดงผลจากค่ามากไปน้อย