E-Schedule

ตารางการปฏิบัติงาน

ลำดับ กลุ่มนักศึกษา รายละเอียด
1 ปี 4 กลุ่ม 1/2561 รายชื่อนักศึกษา
2 ปี 4 กลุ่ม 1/2562 รายชื่อนักศึกษา
3 ปี 4 กลุ่ม 2/2562 รายชื่อนักศึกษา
4 ปี 4 กลุ่ม 3/2562 รายชื่อนักศึกษา
5 ปี 4 กลุ่ม 4/2562 รายชื่อนักศึกษา
6 ปี 4 ทดสอบระบบ รายชื่อนักศึกษา
7 ปี 4 กลุ่ม 2/2561 รายชื่อนักศึกษา
8 ปี 4 กลุ่ม 3/2561 รายชื่อนักศึกษา
9 ปี 4 กลุ่ม 4/2561 รายชื่อนักศึกษา
10 ปี 5 กลุ่ม 1/2561 รายชื่อนักศึกษา
11 ปี 5 กลุ่ม 1/2562 รายชื่อนักศึกษา
12 ปี 5 กลุ่ม 2/2562 รายชื่อนักศึกษา
13 ปี 5 กลุ่ม 2/2562 รายชื่อนักศึกษา
14 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อนักศึกษา
15 ปี 5 กลุ่ม 2/2561 รายชื่อนักศึกษา
16 ปี 5 กลุ่ม 3/2561 รายชื่อนักศึกษา
17 ปี 5 กลุ่ม 4/2561 รายชื่อนักศึกษา
18 ปี 6 กลุ่ม 1/2561 รายชื่อนักศึกษา
19 ปี 6 กลุ่ม 5/2561 รายชื่อนักศึกษา